Doporučená, 2020

Redakce Choice

Definice Kvantitativní výzkum

Co je kvantitativní výzkum:

Kvantitativní výzkum je klasifikací vědecké metody, která využívá různé statistické techniky ke kvantifikaci názorů a informací pro konkrétní studii.

To je děláno rozumět a zdůrazňovat logické uvažování a všechny informace, které mohou být změřeny o lidských zkušenostech.

V tomto typu výzkumu jsou prostředky sběru dat strukturovány prostřednictvím dotazníků s možností výběru, individuálních rozhovorů a dalších zdrojů, které mají jasné a objektivní otázky. A tyto musí být důsledně uplatňovány, aby se získala spolehlivost nezbytná pro výsledky.

Kvantitativní výzkum je na trhu velmi běžný, protože upřednostňuje numerické výsledky studií navržených k hodnocení chování a názorů jednotlivců určité skupiny či populace.

Další informace o vědecké metodě a vědeckém výzkumu.

Rozdíly mezi kvantitativním výzkumem a kvalitativním výzkumem

Je běžné, že výzkumní pracovníci mají určité potíže s výběrem metody výzkumu, která se použije ve studiích. Tato volba by měla být založena na konečném cíli studie. Kvantitativní a kvalitativní výzkum se tedy v některých charakteristikách liší.

Kvantitativní výzkum

Jak bylo uvedeno, kvantitativní výzkum prezentuje výsledky, které lze kvantifikovat (např. Numerická data), která by byla relevantní pro studie s vysokým počtem vzorků.

Cílem kvantitativního výzkumu je měřit informace o již známém tématu. Takto získaná data jsou statističtější a výsledky jsou prezentovány ve formě grafů, tabulek atd.

Kvalitativní výzkum

Kvalitativní výzkum zdůrazňuje především dynamické a subjektivní aspekty, analyzuje složitější informace, jako je chování, pocity, výrazy a další aspekty, které lze v předmětu studia pozorovat.

Na rozdíl od kvantitativního výzkumu je sběr dat v kvalitativním výzkumu založen na flexibilních dotaznících, což dává dotazovanému větší volnost, aby vyjádřil svůj názor na danou problematiku. Kvalitativní výzkum tedy místo toho, aby měl hlavní charakteristika statistické a numerické informace, spojuje komentáře a příběhy, které lze interpretovat různými způsoby.

Další informace o kvalitativním výzkumu.

Jak udělat kvantitativní výzkum?

Jak je vidět, kvantitativní výzkum je zaměřen na pochopení statistické dimenze dané otázky. Za tímto účelem musí výzkumný pracovník jednat pouze jako pozorovatel, aniž by ovlivňoval obsah informací, které mají být shromažďovány.

Pro sběr dat je běžné používat formuláře, dotazníky s možností výběru a individuální rozhovory. Tyto metody umožňují větší objektivitu odpovědí, a to tím, že dotazovaný je omezen na výběr mezi navrhovanými alternativami, ve kterých se nejvíce hodí.

Vzhledem k tomu, že má v úmyslu shromažďovat nejednoznačné informace, měl by výzkumník prezentovat výsledky schematickým a přímým způsobem, bez prostor pro subjektivní interpretace.

Viz také rozdíly mezi popisným, průzkumným a vysvětlujícím výzkumem.

Charakteristika kvantitativního výzkumu

  • Jeho cílem je něco měřit (měřit pomocí číselných údajů);
  • Neexistuje prostor pro nejednoznačnost;
  • Analýza objektivních odpovědí (např. Numerická data);
  • Využití dotazníků s možností výběru, individuálních rozhovorů atd.;
  • Metody neflexibilního a dříve strukturovaného sběru;
  • Výzkumník-pozorovatel (nemůže zasahovat do výsledků);
  • Výsledky prezentované v grafech, tabulkách a indexech (méně místa pro subjektivní interpretace).

Příklady kvantitativního výzkumu

Příkladem kvantitativního výzkumu jsou průzkumy hlasovacích záměrů (společné během volebního období) a některé studie sčítání lidu provedené IBGE (Brazilský institut geografie a statistiky).

Kvantitativní výzkum, jak bylo zmíněno výše, se stává proveditelným, když jsou studovány velké a randomizované skupiny.

Zjistěte více o různých typech výzkumu a zjistěte, co napsat do metodiky.

Populární Kategorie

Top